Monitoring Synology with telegraf inside docker

docker run -d --restart=always --hostname=wolverine --name=wolverine \
-v /volume1/docker/telegraf/telegraf.conf:/etc/telegraf/telegraf.conf:ro \
-v /:/hostfs:ro \
-v /etc:/hostfs/etc:ro \
-v /proc:/hostfs/proc:ro \
-v /sys:/hostfs/sys:ro \
-v /var:/hostfs/var:ro \
-v /run:/hostfs/run:ro \
-e HOST_ETC=/hostfs/etc \
-e HOST_PROC=/hostfs/proc \
-e HOST_SYS=/hostfs/sys \
-e HOST_VAR=/hostfs/var \
-e HOST_RUN=/hostfs/run \
-e HOST_MOUNT_PREFIX=/hostfs \
--net=host \
telegraf

Monitoring network interfaces from inside docker does not seem to work. Workaround is running the container in “–net=host” mode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *